Bike Pedlars Team Kit

My attempt at the Bike Pedlars Cocoon team kit!

20130212-234938.jpg